sardonicamentecom

 

non solo sardegna...ma viaggi e vacanze nel mondo

Sardonicamente musica

Piero Marras


  


 

 


 

 

Karaoke italiani

   Karaoke stranieri

 

 

 

 

Karaoke italiani

   Karaoke stranieri

 

Piero Marras


Piero Marras - Funtana frisca

 

    Karaoke italiani

   Karaoke stranieri

 

 

 

 

 

     Karaoke italiani

    Karaoke stranieri

 

 

Sos oios de franziska maturos e
lughentes sun che funtana frisca in sas dies calente zoseppe cheria bennere torrare a pitzinnia su pettu ad offere a bentu e traschia

balla sa ballerina cun sos pes in sa era che una kalarina
a su entu lizzera balla chin franzischedda tziu zoseppe ispanta issa este una pisedda e issu in sos ottanta

sa luna cun oios de pratta auddas sas domos de
pedras atzara calamida de tottu sos
pintores tra sar biddas nos bidas
pro' dekidos fiores, atzara sorre bella de sos
malassortados lughida che istella ,in chelos annuados sos oios de franziska maturos e lughentes sun che funtana
frisca in sar dies calente,zoseppe cheria bennere torrare a pitzinnia su
pettu ad'offerrere abentu e traschia sa luna cun oios de
pratta auddas, sas domos de pedras.

 

Piero Marras - Durusia

 

Caminande, caminande in s'istradone
pro arribare a Biddamanna
in sa bertula cocone,
casu martzu e binikeddu 'e Buddus˛,
amus bidu ti lu juro,
cuba cuba mes'imbriacos dae su sole,
tres sirbones chi cantaban a tenores
"birimbai birambimb˛".

Caminande, caminande in s'istradone
pro arribare a Biddamanna
deo kin babbu, mama, jaiu
e cussu maccu de compare meu Bob˛;
amus bidus tre corroncas,
nigheddas ballente a ballu tundu
(tottu curpa de su binu
binikeddu binikeddu 'e Buddus˛).

Duru duru duru duru duru duru durusia..
Duru duru duru duru duru duru durusia..
Duru duru duru duru duru duru durusia..
Duru duru duru duru duru duru durusia..

Caminande, caminande in s'istradone
pro arribare a Biddamanna
amus bidu su poeta mannu Mannu
bokidande non aj˛
es' tirende bentu nou, come zente
es' prezisu bentulare
(tottu curpa de su binu
binikeddu binikeddu 'e Buddus˛).

minande, caminande in s'istradone
pro arribare a Biddamanna
deo kin babbu, mama, jaiu
e cussu maccu de compare meu Bob˛;
amus bidu, in cust'isula de prantu,
ispuntande s'isperanzia
(tottu curpa de su binu
binikeddu binikeddu 'e Buddus˛).

Duru duru duru duru duru duru durusia..
Duru duru duru duru duru duru durusia...
Duru duru duru duru duru duru durusia..
Duru duru duru duru duru duru durusia...

Caminande, caminande in s'istradone
pro arribare a Biddamanna
deo kin babbu, mama, jaiu
e cussu maccu de compare meu Bob˛;
amus bidu, in cust'isula de prantu,
ispuntande s'isperanzia
(tottu curpa de su binu
binikeddu binikeddu 'e Buddus˛).

Duru duru duru duru duru duru durusia...
Duru duru duru duru duru duru durusia...
Duru duru duru duru duru duru durusia...
Duru duru duru duru duru duru durusia...

 

Piero Marras - Ballakan˛ !

 

Ti l'ammentas cando
fisi in mente 'e deus
malu fintzas tando
jubanneddu meu.

Pizzinneddu galu,
cara de innossente,
non bi fit in bikinau
pejur delinquente.

Ballakan˛! Ballakan˛!

Ti l'ammentas cando
ses intrau a iscola
abbarrau bi sese
una kida sola

Unu sirboneddu
galu kene sanna,
kere 'currere e locare
e non kere' janna

Ballakan˛! Ballakan˛!

Nanchi t'este kircande
sa zustissia oddeu!
it'as fattu jubanne ..
b˛h!

Sun colaos sos annos
ses istau in presone
ti ke ses fughiu derettu
bennia s'occasione

Sun colaos sos annos
lassalos colare
su balente non ata zertu
tempus de imbozzare

Ballakan˛! Ballakan˛!


Nanchi t'este kircande
sa zustissia oddeu!
it'as fattu jubanne ..
b˛h!

Sun colaos sos annos
ses istau in presone
ti ke ses fughiu derettu
bennia s'occasione

Sun colaos sos annos
lassalos colare
su balente non ata zertu
tempus de imbozzare
Ballakan˛! Ballakan˛!
Ballakan˛! Ballakan˛!
Ballakan˛! Ballakan˛!

 

Piero Marras - Mere manna

 

 Mere manna mere me,
ite nobasa qust'annu
pro' piaghere a ti
lu leas qustu mundu
prenu e affannu mere


manna,mere mea,
imbriacalu qustu
mundu,chi ne fale
de abbardente, e una
chida a ballu tundu
balle tottu qusta
zente inbriacalu
qustu mundu


rundinedda rundinedda
narabilu s'imberanu asa a
a innedda, a imventare su manzanu
mere manna mere mea fala como dae su
chelu gai i faghese un'idea ki su mundu
er maccu abberu,

mere manna mere mea
noi sighimus a sonare ki su sambene
es cuntentu, no lu leas a s'imbezzare
mere mea qustu momentu noi sighimus
a sonare

rundinedda rundinedda.
narabilu s'imberanu asa bennere a
innedda a imventare su manzanu
rundinedda rundinedda narabilu
s'imberanu asa bennere a innedda
a inventare su manzanu

 


Invia un testo in sardo

www.sardonicamente.com ę

Home

Home    musica    poesie    ricette    vacanze    foto    video    links    Mail

 

 

 

 

 Webmasters, guadagnate soldi visualizzando dei banner contestuali

Google

Copyright ę 2008 - www.sardonicamente.com - All  rights reserved